[Update thư viện iStarup] Bổ sung thêm bộ tài liệu mới – phiên bản 080217

Thân gửi anh chị và các bạn,

Như đã cam kết hỗ trợ và update liên tục, hôm nay Cường sẽ được gửi cả nhà các update mới nhất cho thư viện iStartup. Đợt update này có nhiều cái mới và chắc rằng anh chị em sẽ hài lòng. Do update nhiều nên cả nhà vui lòng tải lại hết một lượt các tài liệu. Như vậy sẽ tốt hơn.

Các bước tải tài liệu như sau:
Bc1: Đăng nhập vào khu vực bí mật của blog: http://bloggiamdoc.com/wp-admin/ . Lưu ý dùng nick (user) và mật khẩu đã được cấp.
Bc2: Vào khu vực bí mật tải về: http://bloggiamdoc.com/quyen-loi-thanh-vien-cap-do-1/

Dưới đây là danh mục các tài liệu:

update-tai-lieu

BTL01 Quy trinh benh vien (Click download – Memberonly)
BTL02 – Danh muc tai lieu mau ISO 9000 trong nha may det may (Click download – Memberonly)
BTL03 – ISO 9000 trong cac co quan hanh chinh su nghiep (Click download – Memberonly)
BTL04 – ISO cua 1 cong ty xay dung (Click download – Memberonly)
BTL05 – ISO cua cty xay dung (Click download – Memberonly)
BTL06 – ISO cua Lilama (Click download – Memberonly)
BTL07 – ISO cua cty tich hop he thong CNTT (Click download – Memberonly)
BTL08 – Bo tai lieu Iso truong DH (Click download – Memberonly)

a0. Bo tai lieu dang ky DN (Click download – Memberonly)
a1. Bo tai lieu thanh lap DN (Click download – Memberonly)

1. Ban lanh dao Cong ty (Click download – Memberonly)
1.1 So do to chuc Cong ty
1.2 Mo ta cong viec cua Ban lanh dao Cong ty
1.3. He thong nhan dien cac thuong hieu cua Cty
1.4. Chinh sach nhan su cua Cong ty
1.5. Tieu chuan chung cua Cong ty
1.6. Noi quy Cong ty
1.7 Cac tai lieu huong dan, dao tao

2. Phong Nhan su (Click download – Memberonly)
2.1 So do to chuc
2.2 Cac mo ta cong viec
2.3 Cac Quy trinh bieu mau noi bo
2.4 Cac tai lieu huong dan, dao tao
2.5 Cac tai lieu khac or tham khao

3. Phong Tai chinh Ke toan (Click download – Memberonly)
3.1 So do to chuc
3.2 Cac mo ta cong viec
3.3 Cac Quy trinh bieu mau noi bo
3.4 Cac tai lieu huong dan, dao tao
3.5 Cac tai lieu khac or tham khao

4. Phong Kinh te Ke hoach (Click download – Memberonly)
5. Phong Ky thuat du an (Click download – Memberonly)

6. Phong Kinh doanh (Click download – Memberonly)
6.1 So do to chuc
6.2 Cac mo ta cong viec
6.3 Cac Quy trinh bieu mau noi bo
6.4 Cac tai lieu huong dan, dao tao
6.5 Cac tai lieu khac or tham khao

7. Phong Dau tu – phat trien du an (Click download – Memberonly)
8. Ban Quan ly toa nha (Click download – Memberonly)
9. Khoi Cong truong (Click download – Memberonly)

10. Phong Hanh Chinh (Click download – Memberonly)
10.1 So do to chuc
10.2 Cac mo ta cong viec
10.3 Cac Quy trinh bieu mau noi bo
10.4 Cac tai lieu huong dan, dao tao
10.5 Cac tai lieu khac or tham khao

11. Phong Marketing (Click download – Memberonly)
11.1 So do to chuc
11.2 Cac mo ta cong viec
11.3 Cac Quy trinh bieu mau noi bo
11.4 Cac tai lieu huong dan, dao tao
11.5 Cac tai lieu khac or tham khao

x0 Bo tai lieu chuyen doi loai hinh DN (Click download – Memberonly)
x1 Bo tai lieu dieu chinh DN (Click download – Memberonly)
x2 Bo tai lieu giai the CN VPDD (Click download – Memberonly)
x3 Bo tai lieu tam ngung doanh nghiep (Click download – Memberonly)
x4 Bo tai lieu DN hoat dong tro lai (Click download – Memberonly)
x5 Bo tai lieu giai the DN (Click download – Memberonly)
x6 Bo tai lieu thanh lap CN VPDD (Click download – Memberonly)

Huong dan su dung thu vien iStartup v31.xls
Qui trinh quan tri cong ty iStartup.xls
Ebook kinh nghiem Startup.docx

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *