High salary, High demand

Công ty càng trả Lương cho chúng ta càng cao thì chúng ta phải làm được những điều lớn (chiếm từ 70% đến 90%) thời gian của chúng ta. Chứ không phải công ty trả lương cao cho các vị trí quản lý (Team Leader, Manager trở lên) để chúng ta đi làm dùm việc của Nhân viên. Tuy nhiên, khi cần thiết thì việc của Nhân viên vào tay Manager thì chúng ta cũng làm xuất sắc không kém, dù là tạm thời hay ngắn hạn theo kiểu "giải quyết sự cố". Không có người Sếp nào chấp nhận việc trả lương cao cho 1 vị trí Quản lý rồi để họ đi làm công việc của Nhân viên (cấp dưới) hết.

Trước đây, năm 2009, lúc còn làm Trưởng phòng Kinh doanh thì khi đi thương thảo hợp đồng với Sếp và 3 bên nữa (Chủ đầu tư, BQL và 2 công ty Liên danh khác), trong khi Thư ký dự án đánh máy chậm thì mình nhảy vào đánh văn bản, vừa thương thảo từng điều khoản của Hợp đồng luôn vì đánh máy được 10 ngón. Có những kỹ năng mềm mà phải luyện rất lâu, khi nào cần dùng thì phải dùng.

Nếu mình đang là TGĐ, Chủ tịch thì phải đi giải quyết những việc lớn, những việc mang tính Chiến lược, Hệ thống.... và những vị trí khác như PTGĐ, KTT, GĐ/PGĐ công ty, Sales Director, Trưởng phòng thì phải tập trung cho những mục tiêu lớn quan trọng nhưng không gấp (chiếm 80% thời gian), việc mà Sếp yêu cầu phải hoàn thành, thì khi đó mới đạt được yêu cầu công việc.

Chairman of Viet An Group - Nguyễn Hoài Thi

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *