Slide Chiến lược kinh doanh trong thương mại điện tử

- Tên môn học bằng tiếng Việt: Chiến lược kinh doanh Thương mại điện tử
- Tên môn học bằng tiếng Anh: E-commerce Business Strategies
- Số tín chỉ môn học: 03 Trong đó, lý thuyết: 35; làm bài tập: 10; tự học: 90

Mục tiêu của môn học (CO)
- CO1: Mục tiêu của học phần này nhằm giúp sinh viên có thể phát triển khả năng phân phân tích môi trường kinh doanh hiện đại, có thể xác định được thị trường mục tiêu trong kinh doanh điện tử, xác định được khả năng cạnh tranh, năng lực cốt lõi, cách thức nắm bắt giá trị của doanh nghiệp kinh doanh điện tử.
- CO2: Hình thành cho sinh viên có kỹ năng phân tích, đánh giá, giải quyết các bài toán và ra quyết định về những vấn đề cốt yếu trong hoạt động thương mại điện tử. Phát triển kỹ năng tư duy, phân tích, đánh giá và lý giải các vấn đề liên quan đến thương mại điện tử.
- CO3: Phân tích, vận dụng các kiến thức về chiến lược kinh doanh thương mại điện tử vào thực tiễn của doanh nghiệp như xây dựng Chiến lược kinh doanh trong thương mại điện tử,

File download:
Lý thuyết:
- Chương 1: Chuong 1 Tong quan ve Chien luoc kinh doanh TMDT Hung Cuong-da nen.pdf
- Chương 2: Chuong 2 XD nhiem vu muc tieu (HB&TN) trong CLKD TMDT Hung Cuong-da nen.pdf
- Chương 3: Chuong 3 PT SWOT va tac dong cua internet trong CLKD TMDT Hung Cuong-da nen.pdf
- Chương 4: Chuong 4 XD Chien luoc R&D Thuong hieu va thi truong trong CLKD TMDT Hung Cuong-da nen.pdf
- Chương 5: Chuong 5 XD Chien luoc canh tranh va mo hinh chuoi gia tri trong CLKD TMDT Hung Cuong-da nen.pdf
- Chương 6: Chuong 6 XD Chien luoc Marketing 4P trong CLKD TMDT Hung Cuong-da nen.pdf
- Chương 7: Chuong 7 XD Chien luoc Mua hang, San xuat trong CLKD TMDT Hung Cuong.pdf
- Chương 8: Chuong 8 XD Chien luoc Nhan su, Van hanh trong CLKD TMDT Hung Cuong-da nen.pdf
- Chương 9: Chuong 9 XD Chien luoc Cong nghe va Tai chinh trong CLKD TMDT Hung Cuong-da nen.pdf
- Chương 10:Chuong 10 Quan tri chien luoc bang BSC trong CLKD TMDT Hung Cuong-da nen.pdf

Thực hành:
- File excel: File thuc hanh Chien luoc Kinh doanh thuong mai dien tu.xlsx
- File doc: File thuc hanh Chien luoc Kinh doanh thuong mai dien tu.doc

Giảng viên: Thạc sỹ Nguyễn Hùng Cường

Nguyễn Hùng Cường (kinhcan24)
Tư vấn xây dựng hệ thống QTNS bài bản

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *