[iSUP] Thông báo nâng cấp thư viện tài liệu Quản trị Doanh nghiệp khởi nghiệp phiên bản 180722

Thân gửi anh chị và các bạn,

Cũng lâu lắm rồi Cường và team phát triển mới có dịp để nâng cấp Thư viện tài liệu Quản trị Doanh nghiệp khởi nghiệp iSUP phiên bản 180722. Sở dĩ có việc nâng cấp chậm này là ít anh chị em đưa ra các yêu cầu tài liệu quá nên team phát triển không biết nâng thế nào cho hợp ý. Lần này, nhân tiện có 1 số anh chị em hỏi nên Cường nâng cấp luôn.

Dưới đây là các tài liệu được nâng cấp:

iSU000. Bo tai lieu dang ky DN
iSU001. Bo tai lieu thanh lap DN
iSU002 Tai lieu chung cong ty
iSU003 Hoi dong Quan tri
iSU01. Ban lanh dao Cong ty
iSU02. Phong Nhan su
iSU03. Phong Ke toan
iSU04. Phong ke hoach
iSU06. Phong Kinh doanh
iSU10. Phong Hanh ChinhiSU
iSU13. Tro ly - Thu ky
iSU14. Xuong san xuat
iSU15. Phong Giao nhan
iSU19. Phong Nguyen cuu Phat trien R&D
iSU21. Tong kho
iSU22. Phong Chat luong
iSU23. Phong doi song
iSU25. Phong thiet ke
iSU27. Phong Nhap khau
iSU28. Phong Thiet bi
iSU29. Phong Van tai
iSU30. Phong Vat tu
iSU31. Phong xay dung
iSU32. Phong Xuat khau
iSU33. Phong y te
iSU35. Phong bao tri
iSU36. Phong cung ung
iSU37. Phong Phap che
iSU38. Phong Kiem soat noi bo
iSU39. Phong bao hanh sua chua
iSU40. Phong tai chinh
iSU41. Cua hang
iSU42. BP Bep
iSU43. Phong Cham soc Khach hang
iSU44. Phong San xuat Phim Youtube
iSU45. Phong Nhuong quyen Fanchise
iSU46. Nha hang
iSU47. Phong Hop tac Quoc Te
iSU48. Phong Mua hang
iSU49. Phong Tu van Du hoc
iSU50. Cua hang dien tu
iSU51. Phong Telesale
iSU52. Phong tro ly Phap ly

Anh chị và các bạn vui lòng đăng nhập ở đây để nâng cấp thư viện: bloggiamdoc.com/quyen-loi-thanh-vien-cap-do-1/

Cám ơn cả nhà đã ủng hộ!

Trân trọng!

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *