Bộ tài liệu Phòng Hành Chính Admin

10.1 So do to chuc
10.1.1 Chuc nang nhiem vu Phong hanh chinh

10.2 Cac mo ta cong viec
10.2.2 MTCV va TCCV cua Truong phong HC
10.2.6 MTCV va TCCV cua nhan vien tiep tan
10.2.7 MTCV va TCCV To truong bao ve
10.2.8 MTCV va TCCV nhan vien bao ve
10.2.9 MTCV va TCCV nhan vien y te
10.2.10 MTCV va TCCV nhan vien lai xe

10.3 Cac Quy trinh bieu mau noi bộ - https://goo.gl/tlnL2N
HC - 00 - Quan tri tai san
HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty
HC - 02 - Cham cong
HC - 03 - Quy dinh sua chua
HC - 04 - Quy trinh bao tri, bao hanh
HC - 05- Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop
HC - 06 - Quy dinh quan ly con dau
HC - 07 - Quy dinh tiep khach
HC - 08 - Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet
HC - 09 - Quy dinh quan ly van ban den, van ban di
HC - 10 - Quy dinh quan ly van phong pham
HC - 11 - Quy dinh quan ly va su dung dien thoai
HC - 12 - Quy dinh che do cong tac phi
HC - 13 - Quy dinh quan ly va su dung xe o to

tai-lieu-phong-hanh-chinh

HC - 14 - Quy dinh quan ly ho so
HC - 14 - BM01 Danh muc ho so
HC - 14 - BM02 Phieu de nghi muon ho so
HC - 14 - BM03 Bien ban giao nhan ho so
HC - 14 - BM04 So theo doi muon ho so
HC - 14 - BM05 Phieu de nghi huy ho so
HC - 14 - BM06 Bien ban huy ho so
HC - 14 - Quy dinh quan ly ho so

HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu
HC - 16 - Quy dinh soan thao van ban
HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi
HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau
HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin
HC - 20 - Quy dinh kiem soat nhan vien, khach ra vao cong
HC - 21 - Quy dinh quan ly tai san, hang hoa ra vao cong
HC - 22 - Quy dinh dong mo niem phong

10.4 Cac tai lieu huong dan, dao tao
A. AN TOAN SUC KHOE
B. BAO TRI SUA CHUA THIET BI
C. BIEU MAU HANH CHINH NHAN SU
D. THU TUC DANH GIA NHA CUNG UNG
E. HOAT ĐONG Y TE
F. KIEM KE TAI SAN
G. PHONG CHAY CHUA CHAY
H. QUAN LY TOA NHA VAN PHONG
I. QUAN TRI TAI SAN
K. QUAN TRI VAN PHONG PHAM
L. QUAN TRI VE AN NINH
M. VE SINH LAO DONG

10.5 Cac tai lieu khac or tham khao
- 5s Kaizen trong cong ty
5 S
Xay dung cho MSB
5 - S
5s cho san xuat
5s thuc hanh trong doanh nghiep
5S_Audit_Checklist
5S_Bi mat thanh cong tu Nhat Ban
6.__quan_ly_bang_phuong_phap_5s_-_kaizen
Huong dan ap dung 5S
kaizen
KaizenV95
quy-dinh-5-s-danh-cho-khoi-van-phong
quydinh5sphongnhansu
SO NHAT KY 5S-SO KIEM TRA 5S
Tai lieu dao tao 5s cho cong ty
Tai_lieu_dao_tao_5s_cho_cong_ty
Tieu chuan 5s xuong san xuat
Tieu chuan thuc hien tot 5S

- Bo tai lieu huong dan ISO 900-2000
iso9001-2000
Quyen_1_Noi_dung_QLHC_-_CCHC
Quyen_2_Kthuc_chung_ve_ISO9000
Quyen_3_Huong_dan_xay_dung_ISO
Quyen_4_Tai_lieu_danh_gia

- SA 8000
SA8000_TViet
So_tay_S_A

Bài viết này cũng tiếp tục bổ sung cho các bài viết sau:

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *