03 Quy trinh quan tri doanh nghiep

Mở file nén này ra, CEO biết khi khởi sự, giải thể công ty cần làm việc nào và triển khai DN thì Hệ thống QTNS cần tối thiểu tài liệu văn bản chính sách gì ngay.
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *